Aktulaności

Działdowo

20 kwietnia br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej miało miejsce Branżowe Seminarium Zawodowe podczas którego odbyła się „DEBATA NAD KIERUNKAMI ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM”

Film z wydarzenia dostępny pod adresem: http://powiatdzialdowski.pl/debata-nad-kierunkami-rozwoju-szkolnictwa-zawodowego-powiecie-dzialdowskim-film/

Ełk

7 czerwca 2018r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku-Filia w Ełku odbyły się VIII Ełckie Targi Pracy zorganizowane przez MCK Ochotnicze Hufce Pracy w Ełku. Celem przedsięwzięcia było zintegrowanie środowiska pracy i edukacji, zapoznanie z ofertami pracy lokalnych przedsiębiorców oraz promocja doradztwa zawodowego.

W targach uczestniczyło około 800 osób w tym:

 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
 • lokalni przedsiębiorcy,
 • przedstawiciele ełckich instytucji,
 • uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • przedstawiciele wyższych uczelni,
 • studenci,
 • doradcy zawodowi,
 • członkowie sieci współpracy doradztwa zawodowego powiatu ełckiego,
 • mieszkańcy miasta Ełku.

W części inauguracyjnej VIII Targów Pracy w Ełku panie Teresa Garlicka i Jolanta Grędzińska-Kosiorek pełniące w projekcie funkcję DK w powiecie ełckim, wygłosiły prelekcję pt. „Doradztwo zawodowe w nowej perspektywie” skierowaną do nauczycieli, pracodawców, młodzieży i innych osób obecnych na targach. W czasie targów odbyły się też warsztaty dla uczniów i nauczycieli zainteresowanych planowaniem ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego w oparciu o rozpoznane preferencje i mocne strony. W czasie rozmów z uczestnikami targów pracy doradcy konsultanci mocno akcentowali istotę i znaczenie doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych przy wsparciu takich instytucji jak: Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Ochotnicze Hufce Pracy, Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy, Centra Edukacji Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Centra Informacji Zawodowej, Kluby Pracy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Akademickie Biura Karier, Urzędy Pracy. Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska ełckich pracodawców. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza i Starosty Powiatu Ełckiego Marka Chojnowskiego. Patronem medialnym VIII Ełckich Targów Pracy były Rozmaitości Ełckie.

Jolanta Grędzińska-Kosiorek


24 maja 2018r. – Warsztaty dla członków sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych powiatu ełckiego

24 maja 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku odbyły się warsztaty – „Doradztwo zawodowe – Współpraca – Rozwój”. Ich celem było promowanie idei doradztwa zawodowego, planowanie bieżącej działalności doradców oraz rzeczywistego wsparcia SiPpKZ, a także wspieranie aktywności szkół i placówek w środowisku lokalnym. W spotkaniu uczestniczyło 10 szkolnych doradców zawodowych powiatu ełckiego ze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. /SiPpKZ/. W pierwszej części warsztatów uczestnicy wymieniali się informacjami na temat warunków kształcenia oraz form realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze SPE. Dokonano również przeglądu aktywności szkół w zakresie współpracy z pracodawcami. Dyskutowano o możliwych działaniach, wspierających szkoły, nakierowanych na optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. W drugiej części warsztatów odbyło się szkolenie na temat „Praca w zespole – jako kluczowa kompetencja pożądana przez pracodawców”. Doradcy otrzymali scenariusze z własnych materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowej – „praca zespołowa”.

Ostatnia część spotkania była okazją do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach i wypracowaniu kierunków wsparcia SiPpKZ, odpowiadających rzeczywistym potrzebom szkół i placówek oraz ich możliwościom.

Spotkanie zorganizowały i prowadziły konsultanci – doradcy: Teresa Garlicka i Jolanta Grędzińska – Kosiorek.


21 kwietnia 2018r. – Dzień Otwartych Drzwi w szkołach powiatu ełckiego

Dzień otwartych drzwi to jedno z działań mających za zadanie ułatwić absolwentom gimnazjów wybór ścieżki na kolejnym etapie kształcenia.
Szkoły ponadgimnazjalne w Ełku w sobotę, 21 kwietnia, otworzyły swoje drzwi dla gimnazjalistów.
Placówki zaprezentowały swoje walory licznie przybyłej młodzieży. Nauczyciele i uczniowie szkół ułatwiali przyszłym pierwszoklasistom poznanie nie tylko samej oferty nauczania, ale także różnych zakamarków szkoły.
Gimnazjaliści stanęli przed nie lada trudnym wyborem, gdyż placówki mogą pochwalić się m.in.: nowoczesną bazą informatyczną, wspaniałym zapleczem hotelarsko-gastronomicznym, sprzętem do praktycznej nauki zawodu.
Należy pamiętać również o wysoce wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, która, oprócz kształcenia w przedmiotach ogólnych, przygotowuje także młodzież do egzaminów z przedmiotów zawodowych. Również w tym dniu szkoły mogły liczyć na wsparcie przedstawicieli zakładów pracy, instytucji i doradców zawodowych.


5 kwietnia 2018 r. – Seminarium 

Panie Teresa Garlicka i Jolanta Grędzińska – Kosiorek, pełniące w projekcie funkcję DK w powiecie ełckim, wzięły udział w Seminarium Branżowym zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Seminarium odbyło się 25 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Ełku.

Relacja dostępna na stronie: http://www.ko.olsztyn.pl/2018/04/26/partnerstwo-szkol-i-pracodawcow-tematem-seminarium-branzowego-w-elku/


22 marca 2018 – Konferencja

W ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, 22 marca 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku odbyła się Konferencja nt: „Funkcje i efektywność doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych powiatu ełckiego”.

Uczestnikami konferencji byli szkolni doradcy  zawodowi wszystkich szkół i instytucji kształcenia zawodowego z terenu powiatu ełckiego, nauczyciele zainteresowani doradztwem zawodowym oraz powiatowy koordynator doradztwa zawodowego powołany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznani zostali z założeniami projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Przybliżone zostały im zadania doradztwa zawodowego w odniesieniu do uwarunkowań prawnych w kontekście teorii i praktyki szkolnej.

Spotkanie było też okazją do wymiany pomysłów na dalsze działania w obszarze doradztwa zawodowego w powiecie ełckim, takie jak:

a) formy promocji kształcenia zawodowego w powiecie ełckim,
b) doradztwo zawodowe na dniu otwartym szkoły,
c) częstotliwość i tematyka cyklicznych spotkań doradców zawodowych.

Konferencję prowadziły: Jolanta Grędzińska-Kosiorek – nauczyciel konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia w Olsztynie Filia w Olecku i Teresa Garlicka – doradca zawodowy Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku.

Giżycko

24 kwietnia 2018 r. – Dni Otwarte Szkół w powiecie giżyckim

24 kwietnia 2018 r. w szkołach i placówkach, które przystąpiły do projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi!”, tj. w Szkole Policealnej, Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku  odbyły się Dni Otwarte Szkół. Jednym z celów przedsięwzięcia była promocja szkół i placówek wśród lokalnej społeczności. Odwiedzający – głównie gimnazjaliści – mieli okazję poznać charakter każdej ze szkół poprzez bardzo różnorodne formy ich zaprezentowania się.

Zakład Doskonalenia Zawodowego wystąpił w pełnej krasie. Uczniowie liceum mundurowego pokazali się wraz żołnierzami z jednostki wojskowej, z którą szkoła współpracuje. Była musztra paradna oraz pokaz wozów bojowych.

Z kolei uczennice technikum fryzjerskiego prezentowały swoje umiejętności podczas pokazów fryzjerskich. Każdy odważny zwiedzający miał okazję zasiąść na fotelu fryzjerskim i zmienić swoją fryzurę.

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu do prezentacji swoich technicznych kierunków zaprosił Magika Y (Igreka) z programu „Mam Talent”. Duże zainteresowanie i zaskoczenie wywołał jego występ. Każde z techników, wchodzących w skład ZSKŚiA przygotowało swoją oryginalną i niepowtarzalną prezentację. Na przykład odwiedzając pracownię technikum architektury krajobrazu można było sprawdzić swoje artystyczne uzdolnienia, wykonując zaproponowane przez nauczyciela ozdoby. W pracowni technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wykonać ciekawe doświadczenia z zakresu energetyki.  Prezentowano również sprzęt rolniczy i inne atrakcje charakterystyczne dla różnych kierunków kształcenia.

W Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym podczas Dnia Otwartego można było zapoznać się ze specyfiką placówki, obejrzeć klasopracownie, porozmawiać ze specjalistami uczącymi w szkole, zobaczyć jak funkcjonują uczniowie podczas typowego dnia nauki. Z możliwości tej skorzystali uczniowie, którzy od nowego roku szkolnego rozważają podjęcie nauki w Ośrodku.

Szkoła policealna, która kształci na kierunkach medycznych, oferowała gościom masaże, usługi kosmetyczne, ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy oraz obejrzenie wyposażenia sal, w których swoje umiejętności doskonalą opiekunowie medyczni czy opiekunki dziecięce.

Dla wszystkich odwiedzających w ramach Dni Otwartych wspomniane szkoły wizyta w nich była niepowtarzalną okazją, aby jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji co do dalszej drogi edukacyjnej wejść w wyjątkowy klimat każdej ze szkół, z bliska przyjrzeć się profilom kształcenia oraz poczuć przedsmak zawodu, jaki można w przyszłości wykonywać.


25 kwietnia 2018 r. – Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Giżycku

25 kwietnia 2018 r. w Giżycku odbyły się Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji pod hasłem „Praca – kariera – przedsiębiorczość”. Głównym organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku. Jednym z celów targów była aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców powiatu giżyckiego poprzez prezentację lokalnych firm, przedsiębiorstw społecznych i placówek edukacyjnych oraz szkoleniowych.

Stoiska wystawowe przygotowało ok. 27 wystawców, wśród których znalazły się między innymi: szkoły ponadpodstawowe, policealne i wyższe, służby mundurowe, instytucje państwowe, instytucje lokalnego rynku pracy, instytucje szkolące, przedsiębiorcy i pracodawcy.

Organizatorzy szacują, że targi odwiedziło ok 400 osób, głównie młodzież gimnazjalna i ich  opiekunowie – nauczyciele z gimnazjów, młodzież ze szkół ponadpodstawowych i ich opiekunowie – nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych, rodzice, osoby poszukujące zatrudnienia.

Każdy z odwiedzających Targi mógł na nich znaleźć coś dla siebie. Główny cel tego przedsięwzięcia na pewno został osiągnięty.

27.04.2018r. Marta Knaś

Kętrzyn

Targ i Pracy i Edukacji w Kętrzynie 

18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie odbyły się Kętrzyńskie „Targi Pracy i Edukacji”. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia były Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, którą w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” reprezentowała Irena Kuczyńska-Szarejko, pełniąca funkcję doradcy konsultanta w tym projekcie.

Udział Ireny Kuczyńska-Szarejko w targach był okazją do promowania doradztwa zawodowego wśród uczestników targów, przybliżenia idei projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. W ten sposób realizowano zadania doradcy konsultanta w ramach projektu, do który należy między innymi:

 • promowanie doradztwa zawodowego w szkołach,
 • zachęcanie nauczycieli do korzystania ze stron internetowych, propagujących doradztwo zawodowe,
 • motywowanie nauczycieli do udziału w warsztatach w ramach sieci wsparcia doradców zawodowych.

W kętrzyńskich Targach Pracy i Edukacji uczestniczyło ok. 400 osób. Swoje stoiska wystawiło 21 firm i instytucji.

Nidzica

29 maja 2018r. – Nidzickie Targi Pracy i Edukacji

29 maja 2018 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Nidzicy odbyły się Nidzickie Targi Pracy i Edukacji. Głównym organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nidzicy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy.

Celem tego wydarzenia była prezentacja działalności szkół ponadpodstawowych, policealnych, wyższych, placówek edukacyjnych. Swoją działalność, upowszechnianie dobrych praktyk promowały firmy, zakłady pracy, przedsiębiorstwa, służby mundurowe, instytucje państwowe, instytucje lokalnego rynku pracy, instytucje szkolące. Łącznie w targach uczestniczyło 47 wystawców. Licznie przybyli uczestnicy targów to dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele, pedagodzy, rodzice, młodzież studiująca, osoby poszukujące zatrudnienia. Łącznie Nidzickie Targi Pracy i Edukacji odwiedziło około 700 osób.

Uczestnicy w trakcie mogli uzyskać informacje na temat działalności szkół, placówek, firm. Uczniowie, nauczyciele, rodzice aktywnie uczestniczyli w prowadzonych konsultacjach, poradach z przedstawicielami targów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się służby mundurowe. Przedstawiciele firm i zakładów pracy prezentowali zawody poszukiwane na rynku pracy, zachęcali uczestników do poznania świata zawodów poprzez staże, praktyki, wizyty studyjne, wycieczki zawodoznawcze dla szkół. Nidzickie Targi Pracy i Edukacji to ważne i wyjątkowe wydarzenie promujące lokalny rynek pracy i edukacji.

Adrianna Waśk


22 marca 2018 r. – Podnoszenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu – 22 marca 2018 r. w godz. 9.00 – 13.30, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy, ul. Wyborska 12, odbyło się szkolenie dla uczestników projektu oraz nauczycieli, pedagogów szkół i doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery – Ochotniczego Hufca Pracy w Nidzicy.

Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiadomości i  umiejętności na temat metodyki pracy szkolnego doradcy zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali propozycje narzędzi do diagnozowania uczniów i ćwiczeń w zakresie doradztwa zawodowego (testy, określające kompetencje, umiejętności, wartości), informacje o formach pomocy indywidualnej i grupowej dla uczniów oraz rodziców, prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i inne instytucje. W trakcie szkolenia prowadzący również zaprezentował przykłady publikacji, scenariuszy zajęć, materiałów audiowizualnych (filmy, prezentacje multimedialne), stron internetowych.

Szkolenie składało się z dwóch części. W trakcie pierwszej z nich uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów:

 • Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Analiza własnych zasobów, umiejętności i wiedzy. – wygłoszony przez Adrianę Waśk, doradca – konsultant powiatu nidzickiego, doradca zawodowy, pedagog, trener Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy;
 • Doradztwo zawodowe – pomoc i wsparcie doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nidzicy. – wygłoszony przez Justynę Bąkowską, pośrednika pracy MCK w Nidzicy oraz Mariolę Koziarz, doradcę zawodowego MCK w Nidzicy.

Druga miała formę warsztatową. Wszyscy uczestnicy aktywnie włączali się w proponowane ćwiczenia, chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Podczas dyskusji kierowanej pojawiło się wiele informacji, m. in. o tym, jak funkcjonuje doradztwo zawodowe w praktyce – w rzeczywistości szkolnej; jakie są efekty podjętych działań, ale też i jakie występują trudności.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali informacje od doradców zawodowych z MCK na temat tegorocznych Targów Pracy organizowanych przez PUP I MCK – OHP w Nidzicy. Podjęto także temat, dotyczący zmian, które należy przeprowadzić w zakresie organizacji targów, aby jak najlepiej przygotowywać młodzież do korzystania ze współczesnych form wsparcia zawodowego.

Szkolenie  prowadziła Adriana Waśk.

Pisz

I GIMNAZJADA ZAWODOWA W ZSZ Z BP W PISZU

27 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
nie był zwykłym dniem.

Nauczyciele Zespołu stworzyli i zrealizowali niekonwencjonalny projekt imprezy, mającej na celu przede wszystkim promowanie oferty edukacyjnej, przygotowanej przez szkołę dla uczniów gimnazjów. Wydarzenie stało się doskonałą okazją do integracji i rozwijania współpracy środowiska wewnętrznego szkoły w relacjach: nauczyciel – nauczyciel, uczeń – nauczyciel, otoczenia zewnętrznego z Zespołem Szkół Zawodowych z BP w Piszu tj.: placówki nadzorującej pracę szkoły- Starostwa Powiatowego w Piszu oraz organizacji współpracujących ze szkołą na co dzień.

Pełniąc funkcję doradcy konsultanta w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Małgorzata Sulewska udzieliła wsparcia merytorycznego, przygotowała stoisko, przy którym uczniowie mogli skorzystać z kilku rodzajów testów zawodowych. Wypełnienie oraz analiza uzyskanych wyników umożliwiły wstępne określenie profilu zawodowego, zwiększając szansę na właściwy wybór przyszłego zawodu.

Formuła GIMNAZJADY ZAWODOWEJ 2018 trafiła w potrzeby obecnych gimnazjalistów. Poszczególne konkurencje zostały tak zaprojektowane, aby nie kojarzyły się im z nudną, obowiązkową nauką, lecz przyjemnością i zabawą. Nie były jednak zabawą dla samej zabawy – dawały uczniom możliwość zapoznania się ze specyfiką zawodów oferowanych przez szkołę, a także kontaktu i rozmowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i uczniami obecnie uczącymi się w ZSZ z BP w Piszu.

W klasopracowniach przedmiotowych na uczniów czekały proste zadania i zabawy, które związane były z oferowanymi przez szkołę kierunkami nauczania. Na wykonanie każdego z nich przeznaczono zaledwie 10 min., dzięki czemu impreza miała dynamiczny charakter i trudno było się nudzić.

Intrygujące nazwy zabaw budziły ciekawość i zachęcały do podjęcia wyzwania. „Zabawa z jajem…”, „Money, money, money…”, „Hotelowe Love”, „Mięśni moc…”, „Motomaniak” czy „Klikam, więc jestem…” – to mogło być wszystko! Konkurencje prowadzili nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy byli ich autorami, a w rolę przewodników – gospodarzy z powodzeniem wcielili się uczniowie naszej szkoły. Po części zadaniowej na uczniów czekała rozrywka. S TREFA KREATYWNOŚCI była miejscem, gdzie pod okiem instruktora gimnazjaliści ze specjalnych baloników tworzyli kwiatki, zwierzątka, malowali tatuaże, mogli skosztować owoców w czekoladzie czy przejść po zawieszonej na niewielkiej wysokości taśmie „slack line” i sprawdzić, czy potrafią utrzymać na niej równowagę.

W czasie GIMNAZJADY 2018 szkołę odwiedziło ponad 300 uczniów wraz z opiekunami, dwunastu przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz dyrektorów szkół.


II Dzień Akademicki w Piszu

27 marca 2018 roku w godzinach 09.00 – 13.00 w Zespole Szkól Nr 1 w Piszu odbył się Dzień Akademicki. Koordynatorem akcji była Ewa Tutas – doradca zawodowy.

Targi są swoistą giełdą edukacji, podczas której swoją ofertę prezentują uczelnie wyższe i szkoły policealne. Jest to formuła zgodna z ideą świadomego wyboru drogi edukacyjnej, prowadzącej w późniejszym czasie do satysfakcjonującego wyboru zawodu.

Uczniom szkół powiatowych swoją ofertę prezentowało 9 uczelni z Olsztyna, Suwałk, Białegostoku, Ełku, Łomży, Warszawy. Każde stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a wystawcy wykazali się kreatywnością, by zachęcić młodzież do podjęcia nauki. Takie przedsięwzięcia pomagają w planowaniu własnej ścieżki rozwoju i są jednym z elementów programu doradztwa zawodowego.

Pełniąc funkcję doradcy konsultanta w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Małgorzata Sulewska przygotowała stoisko, przy którym uczniowie mogli skorzystać z kilku rodzajów testów zawodowych. Wypełnienie oraz analiza uzyskanych wyników umożliwiły wstępne określenie profilu zawodowego, zwiększając szansę na właściwy wybór przyszłego zawodu.

W programie targów znalazły się również otwarte wykłady naukowe prowadzone przez:

 1. dr Dorotę Citko, Dorotę Jankowską (Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wykład nt. „Czy biostatystyka pozwala lepiej zrozumieć świat?”,
 2. dr. inż. Jacka Zabielskiego ( Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie) – wykład nt. „Budowanie i zarabianie – działalność inżyniera budownictwa”,
 3. dr. inż. Dariusza Szpica, (Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej) – wykład nt. „Zagadnienia projektowania pojazdów biorących udział w międzynarodowych zawodach Formuła Student”.

Węgorzewo

Dni Otwarte Szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie

21 marca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie odbyły się „Dni Otwarte Szkoły”. Jest to coroczna impreza organizowana przez społeczność szkolną, mająca na celu promocję szkoły. Piękny wystrój klas, ciekawy program artystyczny oraz interesujące zajęcia dla młodzieży, odwiedzającej szkołę, mają zachęcić ją do złożenia dokumentów i podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie.

Odwiedzający szkołę mieli okazję, m. in. zapoznać się z bogatą ofertę kształcenia. Obecnie szkoła kształci w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik informatyk. W zespole szkół funkcjonuje również branżowa szkoła I stopnia kształcąca w wielu zawodach. W ofercie znalazły się też dwa nowe zawody – technik obsługi turystycznej oraz szkutnik. Najbardziej zainteresowana ofertą była przede wszystkim młodzież z gimnazjów w powiecie węgorzewskim.

Uczniowie gimnazjum mieli okazję zobaczyć jak wygląda nauka w szkole zawodowej, przyjrzeć się wyposażeniu sal i pracowni. poznać nauczycieli oraz zadać pytania bezpośrednio pracodawcom, którzy w tym dniu promowali nowe kierunki kształcenia, a były to:

 • Olga Jesionowska, właściciel Biura Podróży „Kraina Węgorapy”,
 • Katarzyna Lawendowska, przedstawiciel stoczni Northman.

Dni Otwarte Szkoły w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie zorganizowane były na najwyższym poziomie z dbałością o szczegóły, przy ogromnym zaangażowaniu całej społeczności szkolnej.

Marta Hruszka

Zdjęcia z przedsięwzięcia na facebooku.